verzoekschrift OCMW- raad

In toepassing van artikel 210 en volgende, van het OCMW- decreet heeft de burger het recht verzoekschriften, door één of meerdere personen ondertekend, schriftelijk in te dienen bij de OCMW- raad.

voorwaarden:

de vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:

  1. de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd
  2. het louter een mening is en geen concreet verzoek
  3. de vraag anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres, werd ingediend
  4. het taalgebruik beledigend is

De voorzitter van de OCMW- raad doet deze beoordeling. Indien het verzoekschrift onontvankelijk is, wordt de verzoeker hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

behandeling van het verzoekschrift: