verzoekschrift OCMW- raad

In toepassing van artikel 210 en volgende, van het OCMW- decreet heeft de burger het recht verzoekschriften, door één of meerdere personen ondertekend, schriftelijk in te dienen bij de OCMW- raad.

voorwaarden:

  • Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de OCMW- raad in te dienen.
  • De verzoekschriften worden aan de OCMW- raad gericht. Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn.
  • Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, zijn onontvankelijk.

de vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:

  1. de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd
  2. het louter een mening is en geen concreet verzoek
  3. de vraag anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres, werd ingediend
  4. het taalgebruik beledigend is

De voorzitter van de OCMW- raad doet deze beoordeling. Indien het verzoekschrift onontvankelijk is, wordt de verzoeker hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

behandeling van het verzoekschrift:

  • De voorzitter van de OCMW- raad plaatst het ontvankelijk verklaard verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende OCMW- raad indien het minstens 14 dagen voor de vergadering werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later ingediend dan komt het op de agenda van de volgende vergadering.
  • De verzoeker, of indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door de OCMW- raad. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze die geen deel uitmaakt van de OCMW- raad.
  • De OCMW- raad verstrekt binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.