verslag vast bureau

Vast bureau van 20/05/2020- verslag 

Hierbij vindt u een verslag over de belangrijkste beslissingen van het vast bureau.

1. Secretariaat en juridische zaken - goedkeuring notulen vorige vergadering

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige vergadering goed

2. Secretariaat en juridische zaken - besluiten BAD OCMW

Het vast bureau neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur van 28 april 2020, 5 mei 2020 en 12 mei 2020.

3. BKO - organisatie BKO opstart scholen

Het vast bureau neemt kennis van de organisatie van de opvang van 18 mei 2020 tot 30 juni.

4. Secretariaat en juridische zaken – mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van 30 dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoepassing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering).