verslag vast bureau

Vast bureau van 9/10/2019- verslag 

Hierbij vindt u een verslag over de belangrijkste beslissingen van het vast bureau.

1. Algemene leiding/projectteam - integratie gemeente en OCMW - verzoek tot agendering voor OCMW-raad van 31 oktober 2019

Het vast bureau verzoekt de voorzitter van de OCMW-raad om dit agendapunt te agenderen voor de gemeenteraad van 31 oktober 2019.

2. Personeelsdienst - aanpassing rechtspositieregeling - sjabloon van de functiebeschrijving en het gezamenlijke organogram - verzoek tot agendering OCMW-raad 31 oktober 2019

Het vast bureau verzoekt de voorzitter van de OCMW-raad om dit punt te agenderen voor de OCMW-raad van 31 oktober 2019.

3. Personeelsdienst - uitdoofscenario van niveau E naar niveau D voor specifieke personeelsgroepen - verzoek tot agendering voor de OCMW-raad van 31 oktober 2019

Het vast bureau keurt de procedure goed waarbij de E-schaal (uitdovend) naar een D-schaal gebracht wordt via een selectieprocedure.

Het vast bureau gaat principieel akkoord met de aanpassing van art. 153 (aanpassing niveau E naar D) van de rechtspositieregeling. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het besluit van het vast bureau van 11 september 2019 betreffende het sjabloon van functiebeschrijving in het gezamenlijke organogram.

Het vast bureau verzoekt de voorzitter van de OCMW-raad om dit agendapunt te agenderen voor de OCMW-raad van 31 oktober 2019.

4. Secretariaat en juridische zaken - kennisgeving van de besluiten van de waarnemend algemeen directeur van 26 september 2019

Het vast bureau neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur van 26 september 2019.

5. Mededelingen.

Er zijn geen mededelingen.

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van 30 dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoepassing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering).