verslag vast bureau

Vast bureau van 10/07/2019- verslag 

Hierbij vindt u een verslag over de belangrijkste beslissingen van het vast bureau.

01. Buitenschoolse kinderopvang: selectie jobstudenten zomerwerking 2019 IBO ’t Klim-Op-Ke - kennisgeving

Het vast bureau neemt kennis van de werkwijze en selectie van de aanwerving van jobstudenten voor de zomerwerking in de buitenschoolse kinderopvang.

02. Sociaal huis: gebruikersovereenkomst met betrekking tot bijgebouw buitenschoolse kinderopvang Berkenbos - verzoek agendering voor OCMW-raadszitting van 29 augustus 2019

Het vast bureau vraagt de voorzitter het agendapunt ‘gebruiksovereenkomst in het kader van bijgebouw Buitenschoolse kinderopvang Berkenbos’ te agenderen voor de OCMW-raadszitting van 29 augustus 2019.

03. Secretariaat en juridische zaken – kennisgeving van de besluiten van de waarnemend algemeen directeur van 20 juni 2019 en 27 juni 2019.

Het vast bureau neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur van 20 juni 2019 en 27 juni 2019.

04. Mededelingen.

Er zijn geen mededelingen.

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van 30 dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoepassing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering).