verslag vast bureau

Vast bureau van 13/11/2019- verslag 

Hierbij vindt u een verslag over de belangrijkste beslissingen van het vast bureau.

1.Secretariaat en juridische zaken: goedkeuring notulen van het vorig vast bureau

Het vast bureau keurt de notulen van het vast bureau van 6 november 2019 goed.

2. Financiën: budgetwijziging 1 van 2019

Het vast bureau stelt het voorontwerp budgetwijziging 2019 vast.

3. ICT- en informatiebeheer: actualisering gegevensbescherming en informatieveiligheid

Het vast bureau verzoekt de voorzitter van de OCMW-raad om het punt houdende de actualisering van de gegevensbescherming en informatieveiligheid te agenderen op de zitting van de raad van 28 november 2019.

4. Personeel en HR: kennisname van de besluiten van de algemeen directeur van 31 oktober 2019

Het vast bureau neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur van 31 oktober 2019.

5. Secretariaat en juridische zaken: verzoek tot bijeenroeping van de OCMW- raad en vaststelling van de agenda van de vergadering van de OCMW- raad van 28 november 2019

Het vast bureau verzoekt de voorzitter van de OCMW- raad tot bijeenroeping van de OCMW- raad op 28 november 2019 en tot vaststelling van de dagorde.

6. Mededelingen.

Er zijn geen mededelingen.

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van 30 dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoepassing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering).