verslag vast bureau

Vast bureau van 15/05/2019- verslag

Hierbij vindt u een verslag over de belangrijkste beslissingen van het vast bureau.

01. Sociaal huis: kennisgeving kwartaalrapportage 1ste kwartaal 2019.

Het vast bureau neemt kennis van de kengetallen van de dienstverlening en bespreekt de draagwijdte ervan.

02. Buitenschoolse kinderopvang: visering en uitvoerbaarstelling dwangbevelen.

Het vast bureau viseert en stelt bevelen uitvoerbaar en geeft de financieel directeur opdracht tot het opstellen van een dwangbevel.

03. Financiën: onbetaalde facturen thuiszorgdienst: oninbaar maken wegens verwerping nalatenschap.

De financiële dienst vraagt aan het vast bureau goedkeuring om een dossier oninbaar te maken wegens verwerping van de nalatenschap.

04. Financiën: interne richtlijnen voor overheidsopdrachten –goedkeuring.

Het vast bureau keurt de ‘interne richtlijnen voor overheidsopdrachten’ goed.

05.Personeelsdienst: kennisgeving van de stakingsaanzegging voor 7 mei 2019.

Het vast bureau neemt kennis van de brieven van zowel ACV-OD als ACOD-LRB inzake de stakingsaanzegging voor 7 mei 2019.

06. Secretariaat en juridische zaken: kennisgeving van de besluiten van de waarnemend algemeen directeur van 2 mei 2019

Het vast bureau neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur van 2 mei 2019.

07. Mededelingen.

De voorzitter en leden van het vast bureau nemen kennis van ‘ de dag van de thuiszorgdiensten’ op dinsdag 21 mei.

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van 30 dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoepassing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering).