agenda OCMW-raad

Beste inwoner

In toepassing van artikel 74, juncto artikel 19 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, wordt de Raad van het OCMW samengeroepen op donderdag 28 maart 2019, om 19 uur in de gemeenteraadszaal van het gemeentehuis, Heldenplein 1.

Dagorde:

openbare vergadering

  1. Mededelingen.

  2. Thuiszorgdienst: samenwerkingsovereenkomst met De Duizendpoot PWA vzw:  goedkeuring

    De raad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst met De Duizendpoot PWA vzw betreffende het organiseren van een groendienst en klusjesdienst goed te keuren.

  3. Welzijnsvereniging Audio: goedkeuring statutenwijziging

    De raad wordt gevraagd de wijzigingen aan de statuten van de vereniging Audio goed te keuren.

  4. Secretariaat en juridische zaken: huishoudelijk reglement van de OCMW-raad: opheffing bestaand huishoudelijk reglement en vervanging door een nieuw huishoudelijk reglement

    De OCMW-raad wordt gevraagd het besluit van 16 februari 2016 houdende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement op te heffen met ingang van heden. De OCMW-raad wordt gevraagd het huishoudelijk reglement van de OCMW-raad met ingang vanaf heden goed te keuren als volgt: “huishoudelijk reglement OCMW-raad.”

besloten vergadering

1.   Financiën: jaarverslag van voogd en toeziend voogd

           De raad wordt gevraagd om kennis te nemen van het jaarverslag van 1 januari 2018 tot 31 december 2018 van de voogd en toeziende voogd.

De dossiers worden ter beschikking gesteld ter zetel van het gemeentehuis in overeenstemming met artikel 75 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Mario Borremans, voorzitter

Yolanda Paulussen, algemeen directeur wnd.