agenda OCMW-raad

Beste inwoner

In toepassing van artikel 74, juncto artikel 19 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, wordt de Raad van het OCMW samengeroepen op donderdag 29 augustus 2019, om 19 uur in de gemeenteraadszaal van het gemeentehuis, Heldenplein 1.

Dagorde:

OPENBARE ZITTING

1. Mededelingen

2. Interne organisatie: aanpassing rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel: invoering gezamenlijke selectieprocedures en gemeenschappelijke wervingsreserves.

Aan de OCMW- raad wordt gevraagd om deze aanpassing goed te keuren.

3. Algemene leiding/secretariaat en juridische zaken: afsprakennota cfr. art. 171 decreet lokaal bestuur voor legislatuur 2019-2024 – kennisgeving.

De OCMW-raad neemt kennis van deze afsprakennota.

4. Sociaal huis: lokale diensteneconomie, het DAEB-besluit logistieke hulp

Aan de OCMW- raad wordt gevraagd om dit besluit goed te keuren.

5. Sociaal huis: samenwerkingsovereenkomst met Arktos voor het project ‘I can Limburg’- goedkeuring.

Aan de OCMW- raad wordt gevraagd om een samenwerking aan te gaan met Arktos.

6. Sociaal huis: gebruiksovereenkomst met betrekking tot bijgebouw buitenschoolse kinderopvang Berkenbos – goedkeuring.

Aan de OCMW- raad wordt gevraagd om de nieuwe gebruikersovereenkomst, die ingaat vanaf
1 september 2019, goed te keuren.

7. Sociaal huis: afsprakennota Fonds voor participatie en sociale activering – goedkeuring.

Aan de OCMW- raad wordt gevraagd om de afsprakennota betreffende het fonds voor participatie en sociale activering goed te keuren.

De dossiers worden ter beschikking gesteld ter zetel van het gemeentehuis in overeenstemming met artikel 75 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Mario Borremans, voorzitter

Yolanda Paulussen, algemeen directeur wnd.