agenda OCMW-raad

Beste inwoner

In toepassing van artikel 74, juncto artikel 19 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, wordt de Raad van het OCMW samengeroepen op donderdag 26 september 2019, om 19 uur in de gemeenteraadszaal van het gemeentehuis, Heldenplein 1.

Dagorde:

OPENBARE ZITTING

1. Mededelingen.

2. Sociaal huis: seniorenwoningen De Rijzillen: aanpassingen van de schriftelijke huurovereenkomst en het intern huurreglement – goedkeuring.

Aan de OCMW- raad wordt gevraagd om deze aanpassingen goed te keuren.

3. Sociaal huis: samenwerkingsovereenkomst met CGG/LITP voor het project Kind in Nood – goedkeuring.

Aan de OCMW- raad wordt gevraagd om deze samenwerkingsovereenkomst goed te keuren.

4. Sociaal huis: eerstelijnszone: charter – aanduiding van afgevaardigde in de voorlopige zorgraad.

Aan de OCMW- raad wordt gevraagd om deze charter goed te keuren.

5. Financiën: verzaking van opstalrecht door Belfius – goedkeuring.

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om in te stemmen met de verzaking van de opstalrechten genomen op de diverse percelen voor de bouw van onroerende goederen.

6. Financiën: overdracht wegen en groen van de wijk De Rijzillen naar het openbaar domein van de gemeente – goedkeuring.

Aan de OCMW- raad wordt gevraagd om dit goed te keuren.

Mario Borremans, voorzitter

Yolanda Paulussen, algemeen directeur wnd.