verslag

OCMW- raadsvergadering van 19/06/2018- verslag

Hierbij vindt u een verslag over de belangrijkste beslissingen van het openbaar gedeelte van deze vergadering.

De genomen beslissingen zijn ter inzage op het secretariaat.

OPENBARE ZITTING

1. vaststelling jaarrekening 2017

De OCMW-raad stelt de jaarrekening 2017 vast. Een afschrift van de jaarrekening en dit besluit zal voor goedkeuring worden overgemaakt aan de gouverneur en aan de gemeenteraad in toepassing van art.174 en art. 255 van het OCMW-decreet.

2. aanleg van een wervingsreserve voor diverse functies in contractueel dienstverband met voltijdse/deeltijdse prestaties

De OCMW-raad besluit tot aanleg van een wervingsreserve voor diverse functies, i.c. "administratief medewerker", "deskundige sociale dienst", "verzorgende in gezinnen" en "coördinator thuiszorgdiensten" in contractueel dienstverband met voltijdse/deeltijdse prestaties.

3. samenwerkingsovereenkomst CGG

De OCMW-raad keurt de samenwerkingsovereenkomst met het CGG goed.

4. samenwerkingsovereenkomst vzw landelijke kinderopvang

De OCMW-raad besluit tot het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst met de Landelijke Kinderopvang vzw omtrent de toekomstige werking met onthaalouders in ons bijgebouw van de BKO Berkenbos.

5. gebruiksovereenkomst ikv bijgebouw BKO Berkenbos

De OCMW-raad besluit tot het aangaan van voorliggende gebruiksovereenkomst met de door de Landelijke Kinderopvang vzw voorgestelde onthaalouders omtrent de werking als onthaalouders in ons bijgebouw van de BKO Berkenbos

6. privacyverklaring

De OCMW-raad keurt de "Privacyverklaring" goed.

7. afsprakennota’s besteding middelen SALK en SFC 2018

Afsprakennota's besteding middelen SALK en Fonds voor Participatie en Sociale Activering 2018 zijn goedgekeurd op Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 2018-05-06.