verslag OCMW-raad

OCMW- raadsvergadering van 25/4/2019- verslag

Hierbij vindt u een verslag over de belangrijkste beslissingen van het openbaar gedeelte van deze vergadering.

De genomen beslissingen zijn ter inzage op het secretariaat.

OPENBARE ZITTING

1. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

2. Financiën: definitie van het begrip dagelijks bestuur - goedkeuring

De OCMW-raad keurt de definiëring van het begrip dagelijks bestuur in het kader van delegatie van bevoegdheden en delegatie van het dagelijks bestuur aan het vast bureau op basis van artikel 41 en 56 van het decreet lokaal bestuur, goed.

3. Sociale dienst: goedkeuring huishoudelijk reglement voor de opvangstructuren (Lokaal Opvanginitiatief)

De OCMW-raad keurt het huishoudelijk reglement voor de opvangstructuren (Lokaal Opvanginitiatief).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van 30 dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoepassing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering).