verslag OCMW-raad

OCMW- raadsvergadering van 26/9/2019- verslag

Hierbij vindt u een verslag over de belangrijkste beslissingen van het openbaar gedeelte van deze vergadering.

De genomen beslissingen zijn ter inzage op het secretariaat.

OPENBARE ZITTING

1. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

2. Sociaal huis: seniorenwoningen De Rijzillen: aanpassing van de schriftelijke huurovereenkomst en het intern huurreglement - goedkeuring.

De OCMW-raad keurt de actualisatie goed van de schriftelijke huurovereenkomst en het intern huurreglement van de seniorenwoningen De Rijzillen.

3. Sociaal huis: samenwerkingsovereenkomst met CGG/LITP voor het project Kind in Nood – goedkeuring.

De OCMW-raad besluit tot verdere samenwerking met het CGG/LITP voor het project Kind in Nood volgens de voorgelegde overeenkomst.

4. Sociaal huis: eerstelijnszone: goedkeuring charter – aanduiding van de afgevaardigden in de voorlopige zorgraad.

De OCMW-raad onderschrijft het charter voor de eerstelijnszone en vaardigt Koen Clijsters af voor de cluster welzijn voor de voorlopige zorgraad.

5. Financiën: verzaking opstalrecht door Belfius – goedkeuring.

De OCMW-raad stemt in met de verzaking van de opstalrechten genomen op diverse percelen voor de bouw van onroerende goederen.

6. Financiën: overdracht wegen en groen van de wijk De Rijzillen naar het openbaar domein van de gemeente.

De OCMW-raad stemt in met de overdracht van wegen en groen van de wijk De Rijzillen naar het openbaar domein van de gemeente. De overdracht gebeurt om niet, maar behelst dat de gemeente Heusden-Zolder het onderhoud en noodzakelijke herstellingen voor haar rekening neemt. Alle kosten voortkomend uit deze overdracht zijn ten laste van het OCMW.

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van 30 dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoepassing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering).