verslag

OCMW- raadsvergadering van 12/12/2017- verslag

Hierbij vindt u een verslag over de belangrijkste beslissingen van het openbaar gedeelte van deze vergadering.

De genomen beslissingen zijn ter inzage op het secretariaat.

OPENBARE ZITTING

1. Kennisgeving: indexering ouderbijdragen kinderopvang per 1/1/2018.

De raad neemt kennis van de geïndexeerde tarieven voor de buitenschoolse kinderopvang per
1 januari 2018.

2. Kinderopvang: invoering werken op afspraak en collectieve informatie- en inschrijvingsmomenten.

De raad besluit dat de buitenschoolse kinderopvang een werkwijze hanteert waarbij cliënten op afspraak ontvangen worden, in plaats van via het vrije spreekuur. Deze wijziging gaat in vanaf
19 februari 2018 en wordt opgenomen als aanpassing in het huishoudelijk reglement.

3. Kinderopvang: evaluatie proeftuinen en aanpassing doelgroepenbeleid voor - en naschoolse opvang en schoolvrije dagen.

De raad beslist om per 19 februari 2018 de beperking van de doelgroep voor onze kinderopvang op te heffen, waardoor  op schooldagen en op schoolvrije dagen  de kinderopvang toegankelijk is voor kinderen die wonen of schoolgaand zijn in de gemeente Heusden-Zolder. Wat betreft de schoolvakanties blijft de doelgroep beperkt tot kinderen van inwoners in onze gemeente.

4. Aanpassing huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang 't Klim-Op-Ke.

Gelet op de besluiten van de OCMW raad van 12 december 2017 met betrekking tot de agendapunten “werken op afspraak “ en “aanpassing doelgroepenbeleid” wordt het huishoudelijke reglement aangepast.

5. Werkvormen tot overleg omtrent de buitenschoolse kinderopvang.

De raad bespreekt welke werkvorm aangewezen is en besluit een bijzonder comité op te richten tijdens de raad van 16 januari 2018.

De raad engageert zich om te komen tot een draagvlak over een toekomstige visie rond de problematiek van de buitenschoolse kinderopvang opvang.

6. Engagement betreffende de toekomstige Eerstelijnszone MidWestLim.

De raad neemt kennis van de conclusies van de Eerstelijnsconferentie dd. 16.02.2017, zoals vertaald in de conceptnota "Een geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn", en goedgekeurd door de Vlaamse regering dd. 17.02.2017.

De raad besluit het formeel engagement af te leveren om:

  • toe te treden tot de regio van de eerstelijnszone MidWestLim die bestaat uit de gemeentes Halen, Lummen, Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren;

  • een gedeelde visie uit te werken op geïntegreerde zorg met de partners in de eerstelijnszone, en alvast het aanvraagdossier voor de vorming van de eerstelijnzone te onderschrijven;

  • bij te dragen aan de eerstelijnszone en hun taken;

  • de formele engagementsverklaring bij de aanvraag van een eerstelijnszone te onderschrijven.

7. Kennisname van de gunning inzake de collectieve hospitalisatieverzekering voor het jaar 2018.

De raad neemt kennis van het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van
4 december 2017 betreffende de gunning van de opdracht van collectieve hospitalisatieverzekering aan Ethias, Prins Bisschopssingel 73 te 3500 HASSELT voor het gemeente- en OCMW-personeel voor het jaar 2018.