aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

visie

Visie op de realisatie van deze missie:

Inwoners van HZ, en vooral de meest kwetsbaren,
Het welzijnsaanbod is er voor elke inwoner van HZ. Iedereen met een vraag beschouwen we als een klant, die het recht heeft zo goed mogelijk geholpen te worden.
Bij het maken van beleidskeuzes, zullen de meest kwetsbaren op de eerste plaats komen.
Het begrip ‘de meest kwetsbare’ kan verschillende ladingen dekken. Het kan gaan over mensen die in structurele armoede leven ( kansarmen), (zwaar) zorgbehoevende ouderen, mensen die kampen met (ernstige) psycho-sociale problemen, verslaving…
Het is niet de bedoeling om een afgewerkte lijst van de meest kwetsbaren te hanteren. De gekwalificeerde medewerkers gaan dagelijks aan de slag met hun kennis en ervaring om de keuze op een bewuste en verantwoorde manier te maken.

kunnen rekenen op het OCMW,
Het ocmw verbindt er zich toe dat het voor iedereen mogelijk is om een beroep te doen op de dienstverlening.
De 7 b’s helpen ons om hier blijvend aandacht aan te besteden.
Bereikbaarheid: zowel de fysieke als de geestelijke drempels moeten zo laag mogelijk zijn zodat elke inwoner makkelijk met ons in contact kan komen.
Beschikbaarheid : openingsuren zijn afgestemd op de noden. We voorzien ruime mogelijkheden om op afspraak te komen of via een huisbezoek verder geholpen te worden. Zowel binnen als buiten de openingsuren kan men op het ocmw rekenen: telefonisch, via mail of website.
Betaalbaarheid: financieel, maar ook maatschappelijk en sociaal moet de kost van onze dienstverlening in verhouding zijn met de draagkracht van de gebruiker.
Bruikbaarheid: het welzijnsaanbod  is afgestemd op de noden van de inwoner.
Begrijpbaarheid: het aanbod is voldoende open en duidelijk.
Bekendheid:  het aanbod wordt ruim bekendgemaakt, aangevuld met gerichte communicatie naar  scholen,verenigingen e.a…
Betrouwbaarheid: “we doen wat we zeggen”

in een sfeer van vertrouwen
De medewerkers van het OCMW gaan een vertrouwensrelatie aan met de klant. Dit wil zeggen dat de gemaakte afspraken worden nagekomen en dat alle informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
Klanten kunnen vertrouwen op een professionele dienstverlenin .
De relatie met onze klanten is gebaseerd op wederzijds respect  en is er één van wederzijdse rechten en plichten.
De medewerkers van het OCMW van Heusden-Zolder handelen bij de uitoefening van hun takenpakket steeds vanuit een sterke waardebeleving. De waarden zijn uitgewerkt in de deontologische code.

een welzijnsaanbod  
Het OCMW biedt met haar dienstverlening mogelijkheden die klanten in staat stellen op een volwaardige manier aan het maatschappelijk leven deel te nemen. Om die mogelijkheden optimaal te benutten, is begeleiding voorzien op maat van de klant.
Het OCMW is regisseur van het welzijnsbeleid in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur : het maakt die beleidskeuzes die het meest aansluiten bij de maatschappelijke noden van inwoners.  Het tracht tevens een antwoord te geven op structurele welzijnsproblemen, of ze liefst nog vóór te zijn.
Het OCMW coördineert waar nodig de hulpverlening en zorgt voor een optimale afstemming tussen diensten en klanten. 
Het werkt samen met andere welzijnspartners en vrijwilligers om dienstverlening aan te bieden die het welzijn van de inwoners verhoogt.

duurzaam bijdragen tot
Het OCMW hanteert specifieke methodieken om mensen te versterken, zodat ze kunnen groeien in vaardigheden en zelfvertrouwen. Het ocmw wil het niet in de plaats doen van de klant, maar begeleidt op maat en in dialoog.
Ook groepsgerichte begeleiding zorgt voor de versterking van mensen, gelet op de herkenning en erkenning.

zelfredzaamheid
Iedere persoon heeft het recht op een plaats in onze samenleving. Onze medewerkers streven ernaar om de mensen hun mogelijkheden zoveel mogelijk te laten benutten, ze te erkennen en te versterken.

en verbondenheid
De mens is een sociaal wezen. Toch kan je op verschillende levensdomeinen uitgesloten geraken en alleen komen te staan in je situatie.

Het OCMW wil met haar welzijnsaanbod werken aan het verbinden van mensen

-        met de directe omgeving;

-        met elkaar;

-        met partners;

-        met de samenleving.

De banden versterken mensen in hun krachten en leggen de grondslag om de eigenwaarde op te bouwen.